Modernizacja Stanicy Hufca ZHP “Mazowsze” 2018

Dzięki staraniom mińskiego ZHP, 31.01.2018r. Chorągiew Mazowiecka ZHP złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego “INFRASTRUKTURA KULTURY 2018”.

Ku naszej ogromnej radości, po pozytywnej weryfikacji wniosku, 5 lipca 2018r. podpisaliśmy umowę na realizacje zadania “Modernizacja budynku Stanicy Hufca ZHP “Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – Harcerska Kultura”. Jest to pierwsze, tak duże dofinansowanie celowe w historii naszej Stanicy.

Całkowity koszt inwestycji to 162 500zł brutto, przy czym dotacja MKiDN to kwota
130 000zł brutto, a wkład własny to kwota 32 500zł brutto. W ramach modernizacji wymienione będą: konstrukcja dachu nad pomieszczeniem świetlicy, stolarka okienna, okładziny schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych oraz instalacja elektryczna.

Planowany termin zakończenia prac to 31.12.2018r.